Georgian Version Russian Version English Version
   GE
 
  პროდუქცია  
   
 
 
კოკარნიტი  

სასიცოცხლო ძალა მთელი ორგანიზმისათვის!

 
 
პროდუქციის კატალოგი
 ვიტამინები და მეტაბოლური საშუალებები
 ანტიალერგიული საშუალებები
 H1-ჰისტამინური რეცეპტორების ბლოკატორები
 სასუნთქი სისტემის სამკურნალო საშუალებები
 მუკოლიზური და ამოსახველებელი საშუალებები
 დერმატოლოგიური პრეპარატები
 იმუნომოდულატორები და ანტიოქსიდანტები
 ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები
 ანტიბიოტიკები
 ანტიმიკრობული და ანტიპროტოზოული საშუალებები
 ანტიფუნგალური საშუალებები
 ანტიჰელმინთური საშუალებები
 არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები
 გასტროენტეროლოგიური საშუალებები
 ანტიდიარეული საშუალებები
 საფაღარათო საშუალებები
 ანტაციდები
 პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები
 პროკინეტიკები
 ჰეპატოპროტექტორები
 პრეპარატები, რომლებიც არეგულირებენ ნაწლავის მიკროფლორის წონასწორობას
 ნევროლოგიური საშუალებები
 ნოოტროპული საშუალებები
 ანტიეპილეფსიური საშუალებები
 სედატიური და საძილე საშუალებები
 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სამკურნალო საშუალებები
 სიცხის დამწევი და გაციების საწინააღმდეგო პრეპარატები
 ოფთალმოლოგიური და ოტორინოლარინგოლოგიური საშუალებები
 მეტაბოლური და ანტიოქსიდანტური საშუალებები
 ხელოვნური ცრემლი და სხვა ინდიფერენტული პრეპარატები
 ანტიმიკრობული საშუალებები
 ანთების საწინააღმდეგო და ანტიალერგიული საშუალებები
 ანტიგლაუკომატოზური საშუალებები
 კატარაქტის სამკურნალო საშუალებები
 მიდრიაზული საშუალებები
 ანტიფუნგალური საშუალებები
 ჰიპოლიპიდემიური საშუალებები
 ქონდროპროტექტორები
 ჰემოპოეზის სტიმულატორები
 
პროდუქცია
 დორზასოპტი 
დორზასოპტი
DORZASOPT
 
სავაჭრო დასახელება
 
დორზასოპტი, Dorzasopt       
 
საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება
 
dorzolamidi+ Timololi
Dorzolamide + Timolol    
 
wamlis forma
 
Tvalis wveTebi
aRweriloba:  ufero an TiTqmis ufero, gamWvirvale, odnav blanti xsnari.
                          
Semadgenloba
 
preparatis 1 ml Seicavs:
aqtiuri nivTiereba:   dorzolamidi (hidroqloridis saxiT) 20 mg
Timololi (maleatis saxiT) 5 mg
 
damxmare nivTierebebi: hidroqsieTilceluloza,manitoli, limonmJavas monohidrati, natriumis hidroqsidi, marilmJava, benzalkoniumis qloridi, gasufTavebuli wyali.
 
preparatis aTq kodi:S01ED51
 
 
farmakoTerapiuli jgufi
 
glaukomis sawinaaRmdego saSualeba, adgilobrivi gamoyenebisaTvis.
 
 
farmakologiuri Tvisebebi
 
dorzasoptiglaukomis sawinaaRmdego, kombinirebuli preparati. preparatis moqmedeba mimarTulia momatebuli TvalSiga wnevis dasaqveiTeblad, romelic warmoadgens wamyvan risk faqtors mxedvelobis nervis dazianebis da mxedvelobis funqciebis glaukomatozuri gauaresebis  (mxedvelobis velis gamovardna) paTogenezSi.
dorzolamidi – karboanhidrazas seleqtiuri inhibitori, II tipi. ciliarul sxeulSi, karboanhidrazas inhibireba bikarbonatis ionebis warmoqmnis Semcirebis gziT, xels uwyobs natriumisa da siTxis gadasvlis Senelebas, rac iwvevs TvalSiga siTxis sekreciis Semcirebas. ar iwvevs akomodaciis spazms, miozs, hemeralopias. adgilobrivi gamoyenebisas dorzolamidi aRwevs sisxlSi.
Timololi warmoadgens araseleqtiur beta-adrenoblokators, mas ar gaaCnia Sinagani simpaTomimeturi da membranomastabilizirebeli aqtivoba, ar axdens pirdapir depresiul gavlenas miokardze da ar gaaCnia membranomastabilizirebeli Tvisebebi. Timololis moqmedeba dakavSirebulia wamwamovan epiTeliumSi wyalwyala namis warmoqmnis SemcirebasTan. adgilobrivi gamoyenebisas Timololi aRwevs sisxlSi.
aRniSnuli nivTierebebis erTdrouli gamoyeneba iwvevs mkveTrad gamoxatul Terapiul efeqts. TvalSiga wnevis daqveiTeba aRiniSneba instilaciidan 20 wuTSi, maqsimums aRwevs 2 saaTSi da grZeldeba aranakleb 24 saaTisa.
 
gamoyenebis Cvenebebi
-    momatebuli TvalSiga wneva;
-    RiakuTxiani glaukoma (maT Soris fsevdoeqsfoliaciuri glaukoma da meoradi RiakuTxiani glaukomis sxva saxeebi).
 
 
ukuCvenebebi
 
-    momatebuli mgrZnobeloba preparatis komponentebis mimarT;
-    Tirkmelebis mZime ukmarisoba (kk 30 ml/wT naklebi);
-    hiperqloremiuli acidozi;
-    sinusuri bradikardia, II da III xarisxis AV blokada, gamoxatuli gulis ukmarisoba, kardiogenuri Soki;
-    distrofiuli procesebi rqovanaSi;
-    bronquli asTma (maT Soris anamnezSi), filtvebis qronikuli        obstruqciuli daavadeba;
-    bavSvTa da mozardTa asaki;
-    orsulobis periodi.
 
 
gverdiTi movlenebi
mTlianobaSi  preparati kargad gadaitaneba. klinikuri kvlevebiT, aRniSnuli kombinirebuli preparatis gverdiTi efeqtebi ar gamovlenila. gverdiTi reaqciebi Semoifargleboda dorzolamid hidroqloridis da/an Timolol maleatis cnobili gverdiTi efeqtebiT. ZiriTadad, sistemuri gverdiTi efeqtebi iyo sustad gamoxatuli da preparatis Secvlas ar saWiroebda.
cnobilia preparatis komponentebis SesaZlo Semdegi gverdiTi efeqtebi:
-    dorzolamidis hidroqloridi:
mxedvelobis organos mxriv: QquTuTos anTeba, quTuTos gaRizianeba da deskvamacia, iridocikliti, wertilovani keratiti, tranzitoruli miopia (romelic qreba preparatis moxsnis Semdeg);
cns da periferiuli nervuli sistemis mxriv: Tavis tkivili, asTenia/daRliloba, paresTeziebi.
alergiuli reaqciebi: angionevrozuli SeSupeba, bronqospazmi, WinWris cieba, qavili;
sxva:cxviridan sisxldena, xaxis gaRizianeba, piris simSrale, gamonayari.
-    Timololis maleati:
adgilobrivi gamoyenebisas:
mxedvelobis organos mxriv: koniunqtiviti, blefariti, keratiti, mgrZnobelobis daqveiTeba rqovanaze, simSrale, mxedvelobis simaxvilis darRveva, romelic moicavs sxivis gardatexis unaris cvlilebas(rig SemTxvevaSi miotikebis moxsnis gamo), diplopia, ftozi;
cns da periferiuli nervuli sistemis mxriv: Suili yurebSi, paresTeziebi, Tavis tkivili, asTenia, daRliloba, Tavbrusxveva, depresia, uZiloba, mexsierebis daqveiTeba;
gul-sisxlZarRvTa sistemis mxriv: ariTmia, hipotenzia, guliswasvla, riTmis darRveva, gulis gaCereba, SeSupeba, reinos sindromi, kidurebSi temperaturis daqveiTeba;
sasunTqi sistemis mxriv: bronqospazmi (upiratesad bronqoobsruqciuli paToligiis mqone pacientebSi), xvela, tkivili gulmkerdis areSi.
dermatologiuri reaqciebi: alopecia, fsoriazis msgavsi gamonayari an fsoriazis gamwvaveba;
alergiuli reaqciebi: anafilaqsia, angionevrozuli SeSupeba, WinWris cieba, generalizebuli gamonayari.
saWmlis momnelebeli sistemis mxriv: diarea, dispefsia, piris simSrale.
sxva: libidos daqveiTeba, peironis daavadeba, sistemuri wiTeli mglura.
 
sistemuri gamoyenebisas:
kidurebis tkivili, tolerantobis Semcireba fizikuri datvirTvisas, II da III xarisxis AV – blokada, sinoaurikularuli blokada, filtvebis SeSupeba, stenokardiis gauareseba, vazodilatacia, qavili, momatebuli oflianoba, eqsfoliaciuri dermatiti, Tavbrusxveva, sisuste, yuradRebis koncentraciis daqveiTeba, momatebuli Zilianoba,Rebineba, hiperglikemia, hipoglikemia, arTralgia, impotencia.
 laboratoriuli maCveneblebis mxriv: Timololis sistemuri miRebisas klinikurad mniSvnelovani cvlilebebi iSviaTad aRiniSneboda. aRwerilia narCeni azotis, kaliumis donis, SardmJavas da sisxlis plazmis trigliceridebis mciredi momateba. hemoglobinis, hematokritis, qolesterinis, maRali simkvrivis lipoproteinebis mciredi daqveiTeba, magram aRniSnulma cvlilebebma progresi ar ganicada da klinikurad ar gamovlinda.
beta-adrenoblokatorebis gamoyenebam SeiZleba gamoiwvios fsevdoparalizuri miasTeniis gamwvaveba.
 
 
miRebis wesi da dozebi
mxolod adgilobrivi gamoyenebisaTvis.
dorzasopts awveTeben daavadebuli Tvalis koniunqtivalur parkSi TiTo wveTs 2-jer dRe-RameSi.
sxva adgilobrivi ofTalmologiuri saSualebebis erTdrouli gamoyenebisas, instilaciebs Soris Sualedi unda aRematebodes 10 wuTs.
Tu sxva ofTalmologiuri preparatiT mkurnalobidan gadadian dorzasoptze, maSin preparati moixsneba Cveuli yoveldRiuri dozirebis Semdeg da meore dRes iwyeba mkurnaloba preparat dorzasoptiT.
ar dauSvaT sawveTuris wveris raime zedapirTan Sexeba flakonis SigTavsis mikrobuli dainficirebis Tavidan acilebis mizniT.
 
 
 
Warbi dozireba
dorzasoptis SemTxveviT an ganzrax Warbi dozirebis Sesaxeb monacemebi ar arsebobs.
aRwerilia Timololis maleatis Tvalis wveTebis ara ganzrax Warbi dozirebis SemTxvevebi, beta-adrenoblokatorebis Warbi dozirebis sistemuri efeqtebis ganviTarebiT sistemuri gamoyenebisaTvis: Tavbrusxveva, Tavis tkivili, qoSini, bradikardia, bronqospazmi, gulis gaCereba.
dorzolamidis Warbi dozirebis yvelaze mosalodnel simptomebs warmoadgens  eleqtrolituri disbalansi, acidozis ganviTareba, SesaZlo gverdiTi efeqtebi cns-is mxriv.
mkurnaloba: tardeba simptomuri da SemanarCunebeli Terapia. saWiroa eleqtrolitebis donis (pirvel rigSi natriumis) da sisxlis plazmis pH-is kontroli. kvlevebiT aseve dadginda, rom Timololi ar gamoiyofa dializis dros.
 
 
urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan
dorzasoptis sxva samkurnalo saSualebebTanurTierTqmedebis specifikuri kvleva ar Catarebula.
β-adrenoreceptorebis blokatorebTan erToblivi gamoyenebisas SesaZlebelia rogorc adgilobrivi moqmedebis (TvalSiga wnevis daweva), aseve sistemuri moqmedebis (gavlena gul-sisxlZarRvTa sistemaze) gaZliereba. Tu Tvalis wveTebi erTdroulad gamoiyeneba antihipertenziul da sxva kardiologiur saSualebebTan (magaliTad, kalciumis antagonistebTan, rezerpinTan, β-adrenoreceptorebis blokatorebTan), SesaZlebelia ganviTardes arteriuli hipotenzia da bradikardia. aRniSnuli gasaTvaliswinebelia im saSualebebis mimarTac, romlebic adre iyo gamoyenebuli da ver moxda maTi sruli eliminacia.
Timololis da CYP1D6 inhibitorebis (magaliTad, qinidini an serotoninis ukumitacemis seleqtiuri inhibitorebi) erToblivi gamoyenebisas aRiniSneboda β-adrenoreceptorebis sistemuri blokadis potencirebuli efeqti (magaliTad, gulis kumSvadobis sixSiris Semcireba, depresia).
sistemuri moqmedebis beta-adrenoblokatorebs SeuZliaT gaaZlieron diabetis sawinaaRmdego preparatebis hipoglikemiuri efeqti da arteriuli hipertenzia, romelic klonidinis moxsnis efeqts warmoadgens.
miuxedavad imisa, rom preparatiT monoTerapiis dros efeqti gugaze minimaluria an ar aris gamovlenili, Timololis maleatis da adrenalinis erTdrouli gamoyenebisas arsebobs midriazis ganviTarebis erTeuli magaliTebi.
salicilmJavas da dorzasoptis erTdroulma gamoyenebam SeiZleba gamoiwvios acidozis ganviTareba.
 
 
orsuloba da laqtacia
preparatis gamoyeneba orsulobis periodSi ukunaCvenebia.
laqtaciis periodSi preparatis gamoyenebis SemTxvevaSi, ZuZuTi kveba unda Sewydes.
 
 
zemoqmedeba satransporto saSualebebisa da sxva meqanizmebis marTvis unarze
saWiroa sifrTxilis zomebis miReba pacientebSi, romlebic marTaven satransporto saSualebebs da dakavebulni arian potenciurad saSiSi saqmianobiT, rac Txoulobs momatebul yuradRebas da fsiqomotoruli reaqciebis siswrafes.
 
 
gansakuTrebuli miTiTebebi
pacientebi, romlebic atareben rbil kontaqtur linzebs, preparat dorzasoptis gamoyenebamde saWiroa kontaqturi linzebis moxsna da maTi xelaxla Casma SesaZlebelia wamlis instilaciidan  15 wuTis Semdeg.
preparat dorzasoptis gamoyenebis Taviseburebani RviZlis funqciis darRvevis mqone pacientebSi gamovlenili ar aris (gamoiyeneba sifrTxiliT).
preparat dorzasoptis gamoyenebis winsaWiroa uzrunvelyoT gulis ukmarisobis adekvaturi kontroli. anamnezSi gulis mZime paTologiiT Sepyrobili da gulis ukmarisobis mqone pacientebi unda imyofebodnen eqimis kontrolis qveS.
operaciuli Carevis SemTxvevaSi, romelic tardeba zogadi anesTeziiT saWiroa 48 saaTiT adre Sewydes preparatis gamoyeneba, radgan Timololi aZlierebs miorelaqsantebis da zogadi anesTetikebis moqmedebas.
 
gamoSvebis forma
dorzasoptis Tvalis wveTebi gamodis 5 ml-iani plastmasis flakonSi sawveTuriT da xraxniani damcavi rgoliT. flakoni moTavsebulia muyaos kolofSi gamoyenebis instruqciasTan erTad.
 
 
 
Senaxvis pirobebi
SeinaxeT ara umetes 25ºC temperaturaze, sinaTlisagan dacul, bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilas.
 
 
vargisianobis vada
 
2 weli warmoebis TariRidan.
preparati gamoiyeneT flakonis gaxsnidan 4 kviris ganmavlobaSi.
ar gamoiyenoT vargisianobis vadis gasvlis Semdeg.
 
 
 
afTiaqidan gacemis piroba
 
 II jgufi (gacemis reJimi: receptiT).